Rozwój kompetencji pragmatycznej

Pragmatyka (kompetencja pragmatyczna) odnosi się do umiejętności efektywnego i adekwatnego używania zarówno przedjęzykowych środków komunikacji (np. gestów, spojrzeń), jak i języka w ramach społecznych interakcji z innymi osobami. Obejmuje ona zatem zdolności komunikacyjne umożliwiające efektywne funkcjonowanie w sytuacjach życia codziennego. Badanie wczesnej pragmatyki polega na badaniu tego jak małe dzieci używają gestów oraz języka w różnych społecznych sytuacjach oraz w różnych funkcjach (np. by o coś poprosić, zapytać, zwrócić na coś czyjąś uwagę itp.).
Począwszy od około 9 miesiąca życia dzieci stają się zdolne do uczestniczenia w wymianie komunikatów dotyczących obiektów, na których wspólnie z dorosłym skupiają uwagę. Najwcześniejsze dziecięce przejawy uwspólniania uwagi oraz naprzemiennej komunikacji obejmują mimikę, spojrzenia, wokalizacje oraz gesty. W okresie miedzy 9 a 18 miesiącem życia, dzieci przechodzą od podzielania i monitorowania uwagi dorosłego skierowanej na pobliskie obiekty, przez podążanie za uwagą skierowaną na nieco dalsze obiekty (podążając spojrzeniem lub wskazaniem dorosłego), do samodzielnego kierowania cudzej uwagi na bardziej odległe obiekty. Wczesne umiejętności pragmatyczne uznaje się za jeden z najwcześniejszych przejawów rozwoju teorii umysłu obejmującej m.in. zdolność odczytywania intencji komunikacyjnej, a zatem myśli czy emocji kryjących się za danym komunikatem. Rozwój wczesnej pragmatyki pozostaje zatem w ścisłym związku z rozwojem rozumienia przez dzieci własnych i cudzych zachowań, intencji, emocji czy też przekonań.
Jednym z kamieni milowych w rozwoju pragmatyki oraz teorii umysłu jest wyłaniający się około 11 miesiąca życia gest wskazujący. Kluczowe znaczenie przypisuje się w tym kontekście zwłaszcza tzw. protodeklaratywom – gestom wykorzystywanym przez dzieci w komunikacji w celu zwrócenia czy też pozyskania uwagi dorosłego (jej uwspólniania). W tym samym okresie dzieci zaczynają też używać gestów i wokalizacji jako próśb, odpowiedzi, pozdrowień lub zaprzeczeń, a także angażować się w negocjacje i naprawę komunikacji, która uległa zakłóceniu. Oznacza to, że w przypadku braku zrozumienia ze strony dorosłego dzieci powtarzają komunikat, doprecyzowują go lub zmieniają, niejednokrotnie wykorzystując do tego oprócz gestu także wokalizacje o zróżnicowanej intonacji. Choć na tym etapie dzieci nie wypowiadają jeszcze słów, są w stanie je zrozumieć.

Dzieci wypowiadają pierwsze znaczące słowa zazwyczaj około 12 miesiąca. Są to tzw. holofrazy, gdzie pojedyncze słowo niesie w sobie znaczenie całego zdania, mogąc pełnić różne funkcje komunikacyjne w zależności od sposobu czy kontekstu wypowiedzenia (np. słowo „Kot” jako „Patrz, kot!” lub „Daj kota!”). W związku z powyższym okres między około 12 a 16 miesiącem życia bywa nazywany okresem wypowiedzi jednowyrazowych. Rozumiane i wypowiadane wówczas słowa to głównie rzeczowniki nazywające najczęściej napotykane przez dzieci obiekty (osoby, przedmioty). Opanowując coraz więcej słów, dzieci niejednokrotnie zaczynają popełniać pewne błędy związane z ich użyciem. Czasami używają słów w zbyt szerokim znaczeniu (np. posługując się słowem „pies” dla nazwania wszystkich napotykanych czworonożnych zwierząt z sierścią i ogonem), albo: używają ich w znaczeniu zbyt wąskim (nazywając psem tylko i wyłącznie własnego psa). Błędy te zanikają stopniowo w wieku około 2,5 – 3 lat. Przyswajanie słownika, podobnie jak poziom wczesnych kompetencji pragmatycznych, charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem indywidualnym, co oznacza że zarówno liczba jak i rodzaj opanowanych słów (np. rzeczowniki vs zaimki osobowe) u dwójki dzieci w tym samym wieku mogą być bardzo różne. Od około 18 do około 40 miesiąca życia dzieci przechodzą kolejno przez etapy wypowiedzi dwuwyrazowych i kilkuwyrazowych. Początkowo, mając od 1,5 roku do 2 lat, łącząc wyrazy dzieci posługują się często tzw. mową telegraficzną – złożoną ze słów znaczących (posiadających samodzielne znaczenie – np. rzeczowników lub przymiotników), a pozbawioną np. przyimków czy spójników (nie posiadających znaczenia samodzielnie). Podobnie jak wcześniejsze przedjęzykowe komunikaty, wypowiedzi te mogą pełnić różne funkcje komunikacyjne – być używane jako pytania („Gdzie pies”), żądania („Jeszcze pić”) czy negacje („Nie dawać”). Dzieci zaczynają posługiwać się pełnymi zdaniami między 3 a 4 rokiem życia. Choć nadal zdania te nie są pozbawione błędów, to jednak stają się one dłuższe, bardziej złożone i zróżnicowane pod względem gramatycznym i rodzaju.

Nabywanie coraz bardziej wyrafinowanych zdolności językowych w zakresie semantyki, gramatyki czy składni zależy w dużej mierze od rozwoju pragmatycznych kompetencji w pierwszych dwóch latach życia.

Przydatne linki

Rozwój językowy dziecka

Wywiad z prof. Magdaleną Smoczyńską na temat rozwoju językowego dzieci: https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,2765920,mowa-dziecka.html
Rozwój językowy – główne etapy: https://dziecisawazne.pl/rozwoj-mowy/
zagadnienia związane z dwujęzycznością: http://langusta.edu.pl/pl/bm/ https://dwujezycznosc.info/
Kiedy 1 + 1 ≠ 2, czyli jak dwujęzyczni przyswajają i przetwarzają język(i): https://www.researchgate.net/publication/323116639_Kiedy_1_1_2_czyli_jak_dwujezyczni_przyswajaja_i_przetwarzaja_jezyki

Trudności rozwojowe u dziecka – gdzie znaleźć pomoc?

Wiedza o różnego rodzaju trudnościach rozwojowych, przedstawiona w przystępnej formie: https://trudnoscirozwojowe.pl/
Publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Krakowie: https://malopolskie.poradnie.edubaza.pl/serwis.php?s=3386&pok=72041&c1m=77
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie: http://www.owpp.pl/o-nas/informacje-ogolne/

Jak wspomagać rozwój językowy dziecka?

12 sposobów na wspieranie rozwoju mowy dziecka: https://dziecisawazne.pl/wspomaganie-rozwoju-mowy-dziecka/
O programie Happy Talk pisze dr Marcin Szczerbiński: https://kursy.operon.pl/Blogi/Blog-dra-Marcina-Szczerbinskiego/Wspomaganie-rozwoju-jezykowego-dzieci-program-Happy-Talk
Jak rozmawiać z dziećmi, aby ich język pięknie się rozwijał – pisze dr Marcin Szczerbiński: https://kursy.operon.pl/Blogi/Blog-dra-Marcina-Szczerbinskiego/Jak-rozmawiac-z-malymi-dziecmi-nie-tylko-po-to-aby-sluchaly-ale-takze-aby-ich-jezyk-pieknie-sie-rozwijal.
Jak się bawić żeby lepiej mówić: Propozycje zabaw rozwijających artykulację dzieci z opóźnionym rozwojem mowy: https://cresco.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24:jak-sie-bawic-zeby-lepiej-mowic&catid=10&Itemid=129

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram