Udział w projekcie

Celem naszego projektu jest zebranie wstępnych danych umożliwiających kontynuację prac nad polską wersją kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski (Polska). 

W ramach oferowanej współpracy zwracamy się do Państwa proponując bezpłatne zapoznanie się z tym narzędziem (szkolenie on-line lub stacjonarne – 2 godziny) w zamian za zobowiązanie się do dostarczenia 20 wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy w formie zanonimizowanej, tzn. bez żadnych danych osobowych dziecka i rodziców. Możliwe jest udostępnienie wyłącznie danych pochodzących od osób, które wyraziły na to świadomą, pisemną zgodę.

Osobami badanymi są rodzice dzieci w wieku od 18 do 47 miesięcy, którzy zgłaszają się do Państwa placówki. Rodzice będą samodzielnie wyrażać zgodę na udostępnianie nam zanonimizowanych wyników dziecka (bez danych osobowych dziecka i rodziców). Państwo samodzielnie będą przedstawiać rodzicom nasz projekt (my dostarczymy wszystkie materiały), uzyskiwać ich zgodę, a następnie przesyłać nam zanonimizowane dane. 

Udostępniany w ramach projektu oraz szkolenia zestaw materiałów będzie obejmował: Kwestionariusz do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski (Polska), arkusz oceny oraz instrukcję obliczania i interpretacji wyników.  

Oprócz kwestionariusza będziemy także prosić rodziców o wypełnienie krótkiej, składającej się z kilku pytań, ankiety demograficznej. Wszystkie osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie otrzymają także do zapoznania się i podpisu formularz zgody na udział w badaniu i przekazanie zanonimizowanych danych na potrzeby projektu. Analizie zostaną poddane jedynie wyniki obliczone na podstawie odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, wyłącznie od osób badanych, które wyraziły zgodę na wykorzystanie wyników w celu prowadzenia dalszych prac nad polską wersją narzędzia.  

Każda z osób uczestniczących w badaniu będzie miała możliwość wycofania się z udziału w nim w dowolnym momencie jego trwania, bez podawania żadnej przyczyny lub uzasadnienia. 

Wyniki badań będą upubliczniane wyłącznie w formie zbiorczej w celach naukowych. 

Warunkiem udostępnienia Kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski (Polska) jest: dyplom psychologa, pedagoga lub logopedy; odbycie szkolenia z wykorzystania kwestionariusza; zobowiązanie do używania kwestionariusza zgodnie z zasadami oraz do przekazania danych, aby mogły one zostać wykorzystane do opracowania polskiej wersji narzędzia. 

W przypadku odbycia szkolenia, mogą Państwo wykorzystywać kwestionariusz w praktyce, także w przypadku, gdy rodzic nie będzie zainteresowany udziałem w naszym projekcie.

Więcej informacji o szkoleniu znajdą Państwo w sekcji Dla Praktyków > Szkolenia z kwestionariusza

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram